Program

Preuzmite PDF fajl

PROGRAM RADA PARTIJE EKONOMSKE I SOCIJALNE PRAVDE

Moralni, ideološki i politički ciljevi

Partija ekonomske i socijalne pravde temelji se na moralnim ideološkim i političkim ciljevima.

Moral je najvažnija kategorija političkog djelovanja i sastoji se od istinitosti poruka objavljenih kako javnosti, tako i unutar partijskog djelovanja, od držanja zadate riječi narodu i od transparentnosti.

Ideologija  PESP-a teži ka formalnom i praktičnom jačanju građanske socijal demokratije.

Politički  PESP se zalaže za održanje izvornog slova Dejtona u očuvanju entitetskih prava i dužnosti, za prevazilaženje stanja protektorata nad BiH, za demilitarizaciju i vojnu neutralnost, za dobrosusjedske odnose, a u okviru sadašnje državne zajednice, sa svima, posebno sa susjednim državama, za izgradnju države blagostanja i socijalne pravde putem parlamentarne demokratije, vladavine prava i podređenosti politike ekonomskim i socijalnim ciljevima.

Ekonomski, PESP se zalaže:

-Za dugoročnu strategiju ekonomske politike
-Za očuvanje prirodnih resursa kao vlasništva Republike Srpske
-Za stručnost i sposobnost kao prvenstvenim kriterijima pri zapošljavanju
-Protiv prevaziđenog, (neo)liberalnog koncepta ekonomije
-Za privlačenje stranog kapitala putem adekvatne poreske i administrativne politike
-Za izrazitu pomoć poljoprivredi i servisnom sektoru, posebno u oblasti turizma i proizvodnji zdrave hrane
-Za optimalno usavršavanje i iskorištavanje hidroenergetskih potencijala kao i svih drugih izvora i oblika energije
-Za očuvanje i optimalnu eksploataciju vodenih resursa i šuma
-Za regulativu i zaštitu svih vidova akcionarstva, posebno malih akcionara
-Za smanjenje nameta u realnom sektoru

U socijalnom domenu, PESP će se zalagati:

-Za progresivno oporezivanje
-Za princip da plate političkih funkcionera i onih u administraciji, kao i narodnih zastupnika, ne smije preći četiri prosječne plate u Republici
-Za osnovno besplatno socijalno osiguranje za sve kategorije stanovništa
-Za besplatne lijekove za defavorizovane kategorije stanovništva, posebno nezaposlene, penzionere, borce
-Za snažno stimuliranje demografskog rasta
-Za akcije solidarnosti
-Za ekološki zdravu sredinu.

Na najširem planu PESP se zalaže za ostvarivanje svih prava i sloboda građana predviđenih u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i sloboda,kao i u Povelji UN – a,  bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao što su: pol, rasa, jezik, vjeroispovijest, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, kao i za ostvarivanje i provođenje Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.